regulamin serwisu

regulamin serwisu

Definicje

Usługodawca – T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583, kapitał zakładowy: 55.752.100 złotych.

Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą, która prowadzi Restaurację na licencji udzielonej przez Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą.

Restauracja – lokal gastronomiczny, prowadzony bezpośrednio przez Usługodawcę bądź Partnera na zasadzie współpracy franczyzowej, w którym odbywa się realizacja złożonych przez Użytkowników zamówień.

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://www.tpizza.pl/ oraz https://zamowienia.tpizza.pl/, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

Regulamin – niniejszy regulamin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik – użytkownik spełniający warunki Regulaminu i korzystający z Serwisu.

Postanowienia Ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://www.tpizza.pl/ oraz https://zamowienia.tpizza.pl/, prowadzony jest przez spółkę T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583, kapitał zakładowy: 55.752.100 złotych.
 2. Można się z nami skontaktować:
  a. listownie: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
  b. telefonicznie: +48 22 869 69 00
  c. mailowo: opinie@t-pizza.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowych.
 4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie i dostępny jest pod tym adresem: https://www.tpizza.pl/regulamin-serwisu/. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca udostępnia Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik może zgłosić takie żądanie:
  a. listownie: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
  b. telefonicznie: +48 22 869 69 00
  c. mailowo: opinie@t-pizza.pl
 5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest dobrowolne i nieodpłatne. Płatność za zamówione produkty określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu to m.in.:
  a. możliwość przeglądania aktualnej oferty, w tym również oferty promocyjnej, Usługodawcy dostępnej w poszczególnych Restauracjach;
  b. możliwość przeglądania aktualnej listy Restauracji;
  c. możliwość zapoznania się z aktualnymi danymi kontaktowymi Usługodawcy;
  d. umożliwienie Użytkownikom złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu;
  e. umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z wykazem wartości energetycznej i odżywczej („tabela kaloryczności”) poszczególnych produktów, dostępnych w aktualnej ofercie Usługodawcy;
  f. umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z wykazem składników alergennych („informacje o alergenach”), występujących w poszczególnych produktach, dostępnych w aktualnej ofercie Usługodawcy;
  g. umożliwienie Użytkownikom przesłania opinii bądź reklamacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
  h. umożliwienie zainteresowanym osobom aplikowania na stanowiska pracy oferowane przez Usługodawcę lub Partnera z wykorzystaniem udostępnionego formularza elektronicznego;
  i. umożliwienie zainteresowanym osobom składania swoich kandydatur na franczyzobiorcę Usługodawcy z wykorzystaniem udostępnionego formularza elektronicznego.
 3. Z Serwisu mogą korzystać wszyscy użytkownicy sieci Internet, z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych usług jest ograniczony ze względu na zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe ograniczenia wskazane są poniżej.
 4. Zamówienia mogą być składane przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (mają ukończony 18 rok życia oraz nie są ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie). Osoby fizyczne, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą składać zamówienia za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 5. Aplikować na stanowiska pracy oferowane przez Usługodawcę lub Partnera z wykorzystaniem udostępnionego formularza elektronicznego mogą osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia, mogą aplikować za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 6. Kandydaturę na franczyzobiorcę Usługodawcy z wykorzystaniem udostępnionego formularza elektronicznego może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie).
 7. W ramach korzystania z Serwisu niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Wymagania techniczne

 1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie urządzenie końcowe (np. smartfon, tablet, laptop, komputer) z dostępem do Internetu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez wybraną przeglądarkę internetową w możliwie jak najaktualniejszej wersji (obsługiwane przeglądarki internetowe: Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).

Składanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez Aplikację

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu stanowi zawarcie umowy pomiędzy podmiotem prowadzącym Restaurację (Usługodawcą lub Partnerem) a Użytkownikiem.
 2. Zamówienia składane są przez Użytkowników pod tym adresem: www.zamowienia.tpizza.pl.
 3. Użytkownik może wybrać, czy zamówienie zostanie złożone z opcją dostawy, czy z odbiorem osobistym:
  a. Z dostawą – wybranie opcji „z dostawą” oznacza, że złożone zamówienie zostanie dostarczone do Użytkownika na podany przez niego adres. Za usługę dostawy mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, o których Użytkownik zostanie poinformowany w następnych krokach.
  b. Z odbiorem – wybranie opcji „z odbiorem” oznacza, że zamówienie zostanie przygotowane w lokalu i powinno zostać odebrane przez Użytkownika osobiście. W przypadku wyboru tej opcji, Użytkownik zobowiązany jest do odbioru zamówienia ze wskazanej wcześniej Restauracji w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, które przesyłane jest na podany przez Użytkownika adres mailowy. Zamówienia nieodebrane w ciągu 45 minut liczonych od terminu wskazanego w potwierdzeniu zamówienia, będą utylizowane. W takiej sytuacji Użytkownik nie ma prawa do żądania ponownego zrealizowania zamówienia jak również prawa do żądania zwrotu dokonanej płatności za złożone zamówienie. Powyższe dotyczy zamówień składających się z produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadających krótki termin przydatności do spożycia (np. pizza, startery, sałatki, sosy, desery).
 4. Po wybraniu stosownej opcji Użytkownik powinien podać adres, z którego składa zamówienie, poprzez wpisanie adresu (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto). Po rozpoczęciu wpisywania adresu, system zacznie podawać propozycje adresowe w formie listy – jeśli adres Użytkownika znajduje się na liście, można go wybrać z listy. Użytkownik może również wybrać opcję „Zlokalizuj mnie” poprzez kliknięcie ikony pinezki znajdującej się w polu do wpisania adresu. Po wybraniu tej opcji system automatycznie zlokalizuje adres, z którego składane jest zamówienie.
 5. Po podaniu adresu system automatycznie wybiera Restaurację, znajdującą się w strefie, z której zamówienie zostało złożone i która będzie przygotowywała zamówienie. Jeśli Użytkownik wybrał opcję „z odbiorem” to w wybranej przez system Restauracji będzie mógł również odebrać swoje zamówienie.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik podał adres, który nie znajduje się w strefie żadnej z Restauracji, wyświetli się komunikat „Nie znaleziono lokalu” i złożenie zamówienia nie będzie możliwe.
 7. W przypadku, gdy zamówienie składane jest poza godzinami otwarcia Restauracji, wyświetli się stosowny komunikat, informujący, że lokal jest aktualnie zamknięty. Złożenie zamówienia możliwe będzie dopiero w godzinach otwarcia Restauracji. Godziny otwarcia poszczególnych Restauracji mogą się od siebie różnić.
 8. Użytkownik może teraz wybrać produkty, które chce zamówić. Wybranie produktów następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj+”, który to przycisk zlokalizowany jest przy każdym z produktów dostępnych do zamówienia. Użytkownik może wybierać produkty z różnych kategorii wskazanych w górnej części Menu.
 9. Niektóre Restauracje mają ustaloną minimalną wartość zamówienia, która to wartość wyświetlana jest w koszyku podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy Użytkownik nie osiągnie minimalnej wartości zamówienia, złożenie zamówienia nie będzie możliwe. Minimalną wartość zamówienia stosuje się w przypadku składania zamówienia z dostawą oraz z odbiorem osobistym.
 10. Po wybraniu przez Użytkownika wszystkich produktów, które chce zamówić, należy nacisnąć przycisk „Zamów”. Po jego naciśnięciu Użytkownik jest przekierowywany do dalszego etapu składania zamówienia. Użytkownik może wówczas wybrać czas dostawy:
  a. Jak najszybciej – wybranie opcji „jak najszybciej” oznacza, że Restauracja dostarczy zamówienie możliwie jak najszybciej po przygotowaniu.
  b. Konkretna godzina – wybranie opcji „godzina dostawy” oznacza, że Restauracja dostarczy zamówienie o wybranej godzinie w dniu zamówienia.
 11. Użytkownik powinien podać dane osobowe, potrzebne do realizacji zamówienia Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania złożenie zamówienia nie będzie możliwe. Usługodawca lub Partner zastrzegają sobie prawo do wykorzystania podanych danych w celu realizacji zamówienia (np. do kontaktu z Użytkownikiem).
 12. Aby otrzymać fakturę VAT do zamówienia, Użytkownik powinien zaznaczyć taką opcję i podać dane do faktury. Podanie danych do faktury VAT jest dobrowolne, jednakże bez podania tych danych otrzymanie faktury VAT nie będzie możliwe.
 13. Następnie należy wybrać metodę płatności. Użytkownik do wyboru ma różne metody płatności, które dostępne są przy zamówieniach z dostawą oraz odbiorem osobistym:
  a. Kartą przy odbiorze – wybranie opcji „kartą przy odbiorze” oznacza, że Użytkownik dokona płatności za złożone zamówienie kartą płatniczą. W takiej sytuacji, jeśli Użytkownik wybrał zamówienie z dostawą, dostawca będzie posiadał terminal płatniczy. Jeśli Użytkownik nie wybierze opcji „kartą przy odbiorze” może zdarzyć się sytuacja, że dostawca nie będzie miał przy sobie terminala płatniczego.
  b. Gotówka – wybranie opcji „gotówka” oznacza, że Użytkownik dokona płatności za złożone zamówienie gotówką.
  c. Przelew online – wybranie opcji „przelew online” oznacza, że Użytkownik dokona płatności za złożone zamówienie wykorzystując przelew online (należy wybrać swój bank i postępować zgodnie z instrukcjami). Operatorem płatności online jest system płatności tpay, należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu. Opcja niedostępna, gdy płatność odbywa się przy odbiorze zamówienia.
  d. Blik – wybranie opcji „Blik” oznacza, że Użytkownik dokona płatności za złożone zamówienie wykorzystując płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu Blik (należy wpisać kod Blik i postępować zgodnie z instrukcjami). Operatorem płatności Blikiem jest system płatności tpay, należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 14. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności. W tym celu należy zaznaczyć stosowne pole w formularzu zamówienia. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna, ale bez ich akceptacji złożenie zamówienia nie będzie możliwe.
 15. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od
  Usługodawcy poprzez zaznaczenia stosownego pola w formularzu zamówienia. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie i nie jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące informacji handlowych przesyłanych przez Usługodawcę wskazane są w § 8 Regulaminu.
 16. Po wybraniu wszystkich opcji, aby sfinalizować zamówienie, należy nacisnąć przycisk „Zamów”. Naciśnięcie przycisku wiąże się ze złożeniem zamówienia i obowiązkiem zapłaty kwoty wskazanej na zamówieniu. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje na adres mailowy, podany podczas składania zamówienia, potwierdzenie dokonania zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych widniejących na potwierdzeniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych danych przez Użytkownika.
 17. Użytkownik w każdym czasie może zapoznać się z wykazem wartości energetycznej i odżywczej („tabela kaloryczności”) oraz z wykazem składników alergennych („informacje o alergenach”), które to informacje dotyczącą produktów, dostępnych w aktualnej ofercie Usługodawcy. Stosowne odnośniki do wskazanych informacji dostępne są w dolnej części witryny.
 18. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony produkt bez wad.

Odstąpienie od umowy

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu stanowi zawarcie umowy na odległość pomiędzy podmiotem prowadzącym Restaurację (Usługodawcą lub Partnerem) a Użytkownikiem.
 2. Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, liczonych od dnia odebrania zamówienia, bez podania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po 14 dniach od dnia udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. W przypadku, gdy konsument nie został poinformowany przez Usługodawcę o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu wskazanego w ust. 2 powyżej.
 4. Użytkownik posiadający status konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość w następujący sposób:
  a. przesyłając taką informację w formie elektronicznej na adres mailowy: opinie@t-pizza.pl;
  b. wypełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod tym adresem: https://www.tpizza.pl/twoja-opinia/;
  c. przesyłając taką informację w formie pisemnej na adres: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa (koszty związane z wysyłką ponosi konsument).
 5. Usługodawca niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość złożonego w sposób wskazany w ust. 4 lit. a-b powyżej.
 6. Użytkownik posiadający status konsumenta może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), która dostępna jest pod tym adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także w innych przypadkach określonych przepisami obowiązującego prawa. W związku z tym, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w przypadku zamówienia rzeczy takich jak pizza, startery, dodatkowe sosy, desery itp., przysługuje natomiast w przypadku innych zakupionych produktów, które przez swój charakter mogą zostać zwrócone w niezmienionej postaci np. napoje w nienaruszonym opakowaniu.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Użytkownik będący konsumentem otrzymuje zwrot dokonanych płatności za produkty, dla których możliwe było zrealizowanie prawa do odstąpienia, w tym poniesionych kosztów dostarczenia rzeczy, o ile takowe zostały poniesione. Zwrot płatności jest dokonywany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego konsumentem, chyba że chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie ponosi dodatkowych opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. Zwrot rzeczy powinien zostać dokonany na adres Restauracji, która realizowała zamówienie. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem odstąpił od umowy zawartej na odległość. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem terminu. Koszt opakowania zwracanej rzeczy w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo oraz koszt bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Użytkownik będący konsumentem.
 10. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tryb Postępowania Reklamacyjnego

 1. Każda osoba korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę ma prawo złożyć reklamację dotyczącą złożonego przez nią zamówienia, dotyczącą działalności Restauracji, która realizowała zamówienie, a także dotyczącą pozostałych usług oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a. przesyłając reklamację w formie elektronicznej na adres mailowy: opinie@t-pizza.pl;
  b. przesyłając reklamację w formie pisemnej na adres: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa (koszty związane z wysyłką ponosi osoba składająca reklamację);
  c. kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem: +48 22 869 69 00;
  d. wypełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod tym adresem: https://www.tpizza.pl/twoja-opinia/.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę lub Partnera. Reklamacja rozpatrywana jest przez Partnera, w sytuacji, gdy dotyczy ona zamówienia, które realizowane było przez Restaurację prowadzoną przez Partnera lub dotyczy ona bezpośrednio Restauracji, która prowadzona jest przez Partnera. Tryb postępowania reklamacyjnego opisany w Regulaminie jest taki sam w przypadku Usługodawcy jak i Partnera.
 4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy składanego zamówienia lub działalności Restauracji, która realizowała zamówienie, osoba składająca reklamację powinna w jej treści podać swoje dane osobowe, umożliwiające rozpatrzenie reklamacji (imię oraz ewentualnie nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz adres, na który realizowane było zamówienie), a także numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, adres Restauracji, która realizowała zamówienie oraz opis stanu faktycznego. W pozostałych przypadkach należy podać dane osobowe, umożliwiające rozpatrzenie reklamacji (imię oraz ewentualnie nazwisko, adres mailowy i numer telefonu) oraz opis stanu faktycznego.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, w taki sposób, że uniemożliwia to rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca lub Partner mogą wystąpić o ich uzupełnienie.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Usługodawcę lub Partnera niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest przez Usługodawcę lub Partnera drogą elektroniczną (na adres mailowy podany w reklamacji) bądź za pośrednictwem poczty – w przypadku, gdy reklamacja została złożona w formie pisemnej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Każda osoba będąca konsumentem i korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności uprawniony jest do:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Usługodawcą a konsumentem;
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Usługodawcą a konsumentem;
  c. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a konsumentem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

Informacje Handlowe

 1. Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego.
 2. Informacje handlowe zawierając w szczególności informacje o aktualnych promocjach oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie przesyła niezamówionych informacji handlowych do Użytkowników.
 4. Usługodawca przesyła informacje handlowe, tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych. Zgoda wyrażana jest przez Użytkownika dobrowolnie.
 5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o treści „Chcę otrzymywać informacje handlowe od T-pizza Sp. z o.o.” podczas składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Informacje handlowe przesyłane są drogą elektroniczną na adres mailowy Użytkownika podany podczas składania zamówienia.
 6. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być wycofana przez Użytkowników w każdym czasie. Użytkownik może wycofać zgodę w następujący sposób:
  a. przesyłając taką informację w formie elektronicznej na adres mailowy: opinie@t-pizza.pl;
  b. wypełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod tym adresem: https://www.tpizza.pl/twoja-opinia/;
  c. klikając stosowny odnośnik znajdujący się na końcu każdej wiadomości przesłanej przez Usługodawcę w ramach działań marketingowych, na które Użytkownik wyraził zgodę;
  d. przesyłając taką informację w formie pisemnej na adres: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa (koszty związane z wysyłką ponosi osoba wycofująca zgodę);
  e. kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem: +48 22 869 69 00.
 7. Informacja, o której mowa w ust. 6 powyżej, powinna zawierać w szczególności wskazanie adresu mailowego Użytkownika, który ma zostać usunięty z bazy mailingowej Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy adres mailowy należy do osoby wycofującej zgodę, w przypadku skorzystania z formy wskazanej w ust. 6 lit. d-e powyżej.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583, kapitał zakładowy: 55.752.100 złotych.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, który dostępny jest Serwisie pod tym adresem: https://www.tpizza.pl/polityka-prywatnosci-2/.

Aplikowanie na stanowisko pracy

 1. Usługodawca udostępnia na swojej stronie internetowej możliwość elektronicznego aplikowania na aktualnie poszukiwane stanowiska pracy w firmie Usługodawcy (T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) lub firmie Partnera.
 2. Aplikować na stanowiska pracy oferowane przez Usługodawcę lub Partnera z wykorzystaniem udostępnionego formularza elektronicznego mogą osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia, mogą aplikować za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Aby złożyć swoją kandydaturę, osoba zainteresowana, powinna wejść w zakładkę „Kariera”, dostępną w Serwisie.
 4. Osoba zainteresowana zostanie przekierowana do witryny, gdzie będzie mogła przejrzeć aktualne stanowiska pracy oferowane przez Usługodawcę oraz wypełnić formularz elektroniczny, jeśli będzie zainteresowana złożeniem swojej kandydatury na wybrane stanowisko. Uzupełnienie formularza i przesłanie go do Usługodawcy oznacza zgłoszenie swojej kandydatury na wybrane stanowisko pracy.
 5. Usługodawca niniejszym informuje, że podane w formularzu kontaktowym dane mogą być przekazywane Partnerom, jeśli osoba zainteresowana aplikuje na stanowisko w Restauracji prowadzonej przez Partnera. W takiej sytuacji, proces rekrutacyjny prowadzony jest przez Partnera, a w przypadku zaakceptowania przez Partnera kandydatury osoby zainteresowanej, umowa z osobą zainteresowaną podpisywana jest bezpośrednio przez Partnera.
 6. Osoba zainteresowana poprzez wysłanie swojej kandydatury, wyraża zgodę, aby Usługodawca lub Partner kontaktowali się z osobą zainteresowaną, która złożyła swoją kandydaturę na stanowisko pracy w celu prowadzenia dalszej rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od złożenia swojej kandydatury.
 7. Usługodawca lub Partner zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, które złożyły swoją kandydaturę. Złożenie swojej kandydatury przez osobę zainteresowaną nie oznacza, że Usługodawca lub Partner zobowiązani są do zatrudnienia osoby zainteresowanej.
 8. Osoba zainteresowana może w każdym momencie wycofać swoją kandydaturę, przesyłając takiego żądanie elektronicznie na adres rekrutacja@t-pizza.pl lub pocztą na adres T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa.
 9. Aplikować na stanowiska pracy oferowane przez Usługodawcę lub Partnera można również w innej formie, a w szczególności przesyłając swoją kandydaturę elektronicznie na adres rekrutacja@t-pizza.pl lub pocztą na adres T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa.

Rekrutacja franczyzobiorców usługodawcy.

 1. Usługodawca udostępnia na swojej stronie internetowej możliwość złożenia swojej kandydatury na franczyzobiorcę sieci Usługodawcy.
 2. Kandydaturę na franczyzobiorcę Usługodawcy z wykorzystaniem udostępnionego formularza elektronicznego może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie).
 3. Aby złożyć swoją kandydaturę, osoba zainteresowana, powinna wejść w zakładkę „Franczyza”, dostępną w Serwisie.
 4. Osoba zainteresowana zostanie przekierowana do witryny, gdzie będzie mogła zapoznać się z informacjami na temat prowadzenia lokalu franczyzowego w sieci Usługodawcy oraz wypełnić formularz elektroniczny, jeśli będzie zainteresowana złożeniem swojej kandydatury na franczyzobiorcę sieci Usługodawcy. Uzupełnienie formularza i przesłanie go do Usługodawcy oznacza zgłoszenie swojej kandydatury na franczyzobiorcę sieci Usługodawcy.
 5. Osoba zainteresowana poprzez wysłanie swojej kandydatury, wyraża zgodę, aby Usługodawca kontaktował się z osobą zainteresowaną, która złożyła swoją kandydaturę na franczyzobiorcę sieci Usługodawcy w celu prowadzenia dalszej rekrutacji przez okres do 12 miesięcy od złożenia swojej kandydatury.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, które złożyły swoją kandydaturę. Złożenie swojej kandydatury przez osobę zainteresowaną nie oznacza, że Usługodawca zobowiązany jest do rozpoczęcia współpracy franczyzowej z danym kandydatem.
 7. Osoba zainteresowana może w każdym momencie wycofać swoje zgłoszenie, przesyłając takiego żądanie elektronicznie na adres franczyza@t-pizza.pl lub pocztą na adres T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa.
 8. Swoją kandydaturę na franczyzobiorcę sieci Usługodawcy można złożyć również w innej formie, a w szczególności przesyłając swoją kandydaturę elektronicznie na adres franczyza@t-pizza.pl lub pocztą na adres T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa.

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w każdej chwili z ważnych powodów, którymi są:
  a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  b. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
  c. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  d. konieczność dodania nowych postanowień do Regulaminu;
  e. wprowadzenie nowych funkcjonalności w Serwisie;
  f. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca zamieści stosowną informację na stronie https://www.tpizza.pl/, która będzie widoczna dla Użytkowników przez 30 dni od daty zmiany Regulaminu.
 4. Nowy regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w Serwisie, a w stosunku do Użytkowników, którzy zawarli umowę z Usługodawcą przed datą wejścia w życie nowego regulaminu, po upływie 30 dni, jeżeli Użytkownik w tym czasie nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W zakresie nieobjętym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).