Polityka prywatności SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ T-PIZZA

polityka prywatności SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ T-PIZZA

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu określenia zasad przetwarzania danych osobowych przez T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583, kapitał zakładowy: 50.000.000 złotych zwana dalej Administratorem, w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 2. W dokumencie wyjaśnimy, jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług i produktów oferowanych na naszej stronie internetowej (www.tpizza.pl) oraz w aplikacji mobilnej, a także w związku z procesem rekrutacyjnym kandydatów do pracy oraz kandydatów na franczyzobiorców sieci.
 3. Przejrzystość jest dla nas bardzo istotna, dlatego też prosimy byś poświęcił kilka minut na zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Polityka Prywatności ma na celu zagwarantowanie spełnienia wszystkich warunków Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. W niniejszym dokumencie Użytkownik oznacza użytkownika serwisu internetowego pod adresem www.tpizza.pl należącego do T-Pizza sp. z o.o. albo użytkownika aplikacji mobilnej należącej do T-Pizza sp. z o.o, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu lub aplikacji na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane osobowe dotyczą („zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości”).
 2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („zasada ograniczenia celu”).
 3. Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („zasada minimalizacja danych”).
 4. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („zasada prawidłowości”).
 5. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („zasada ograniczenia przechowywania”).
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („zasada integralności i poufności”).
 7. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad („zasada rozliczalności”);
 8. Z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrażane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku („zasada bezpieczeństwa przetwarzania”).

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników naszego serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej jest T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583.
 2. Można się z nami skontaktować:
     a. listownie: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
     b. telefonicznie: +48 22 869 69 00
     c. mailowo: iod@t-pizza.pl

Jaka jest przesłanka do przetwarzania danych osobowych?

 1. Przesłanką do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa, którą Użytkownik zawiera z Administratorem w momencie złożenia zamówienia w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, którą to zgodę Użytkownik wyraża podczas składania zamówienia zaznaczając odpowiednie pola dotyczące akceptacji niniejszej Polityki Prywatności oraz akceptacji przesyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W niektórych przypadkach przesłanką do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest również konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W przypadku kandydatów do pracy lub kandydatów na franczyzobiorców sieci, przesłanką do przetwarzania danych osobowych jest zgoda tych osób na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych wyrażona poprzez zaznaczenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest prowadzenie procesu rekrutacji na franczyzobiorców oraz pracowników sieci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkowników w celu:
     a. realizacji zamówień i obsługi zapytań do zamówień;
     b. rozpatrywania reklamacji;
     c. informowania o promocjach i nowościach z oferty produktów i usług Administratora;
     d. przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
     e. udostępniania Użytkownikom treści dostępnych na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej;
     f. prowadzenia analiz statystycznych;
     g. wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
     h. prowadzenia rekrutacji pracowników;
     i. prowadzenia rekrutacji franczyzobiorców sieci;
     j. obrony przed roszczeniami;
     k. badania satysfakcji klienta;
     l. dopasowania oferty handlowej do preferencji klientów na podstawie analizy i segmentacji informacji osobowych i handlowych. 
 2. W przypadku, gdyby Twoje dane osobowe miałyby zostać wykorzystane w innych celach niż te zdefiniowane powyżej, Użytkownik zostanie o tym poinformowany wcześniej.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku podania nieprawdziwych, niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

Przez jaki czas przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są do czasu, gdy Użytkownik nie poprosi o ich usunięcie lub do czasu, gdy są dalej potrzebne do celów, w których zostały pozyskane.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 1. Administrator przetwarza tylko i wyłącznie dane osobowe potrzebne do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie żąda innych danych, które nie są niezbędne do realizacji wskazanych celów. Przetwarzane dane osobowe to m.in.: imię oraz nazwisko, adres podany przez Użytkownika, adres mailowy oraz numer telefonu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do składania i realizacji zamówień, a także do rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na sugestie i zapytania oraz prowadzenia procesu rekrutacji kandydatów na pracowników oraz kandydatów na franczyzobiorców sieci.

Czy Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Tak, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem dowolnym kanałem komunikacji, podanym powyżej.

Czy Administrator będzie w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach i/lub tworzyć profile które będą miały skutki prawne lub w podobny sposób znacznie wpłyną na Użytkownika?

Nie będziemy podejmować żadnych decyzji dotyczących Użytkownika, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych i które powodowałyby dla niego konsekwencje prawne lub w inny sposób znacząco wpływałyby na niego w podobny sposób.

Czy dane osobowe Użytkowników będą udostępniane innym firmom?

 1. Tak, dane osobowe Użytkowników są przekazywane partnerom Administratora (franczyzobiorcy sieci), którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności (m.in. do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji). Administrator może również udostępniać dane osobowe Użytkowników firmom powiązanym z jego działalnością i promocją (rozrywka, podróże, żywienie, telekomunikacja, kultura, usługi, elektroniczne płatności), które współpracują lub będą współpracowały z Administratorem przy jego działaniach i kampaniach promocyjnych. Administrator może również przekazywać dane innym instytucjom, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 2. W przypadku kandydowania na stanowisko pracy za pomocą udostępnionego formularza kontaktowego dane mogą być przekazywane Partnerom, jeśli osoba zainteresowana aplikuje na stanowisko w Restauracji prowadzonej przez Partnera. 
 3. Poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie.

Jakie są prawa Użytkowników po udostępnieniu danych osobowych?

Prawo dostępu do danych osobowych:

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do:
     a. uzyskania dostępu do danych osobowych go dotyczących, które są przetwarzane przez Administratora oraz
     b. uzyskania informacji o danych osobowych go dotyczących, które są przetwarzane przez Administratora.2.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, realizowane jest poprzez dostarczenie przez Administratora Użytkownikowi, kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 3. Pierwsze przekazanie Użytkownikowi, kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, następuje bezpłatnie.
 4. Za każde kolejne przekazanie Użytkownikowi, kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. W takiej sytuacji warunkiem przekazania kopii danych osobowych jest uiszczenie przez Użytkownika, opłaty.
 5. Jeżeli Użytkownik, zwraca się do Administratora o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu drogą elektroniczną, w razie braku żądania Użytkownika co do sposobu przekazania jego kopii danych osobowych, przekazanie takie następuje drogą elektroniczną.
 6. Uprawnienie Użytkownika do uzyskania informacji o danych osobowych go dotyczących, które są przetwarzane przez Administratora, dotyczy następujących informacji:
     a. cele przetwarzania danych osobowych;
     b. kategorie odnośnych danych osobowych;
    c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
     d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
     e. informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
     f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
     g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
     h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
     i. jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o odpowiednich zabezpieczeniach.
  Prawo do sprostowania danych osobowych:
 7. W razie, gdy dane osobowe są nieprawdziwe, Użytkownik jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych.
 8. Realizacja tego uprawnienia, może polegać na:
     a. poprawieniu nieprawidłowych danych osobowych;
     b. uzupełnieniu niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 9. Administrator informuje o sprostowaniu danych osobowych każdego odbiorcę, któremu te dane ujawniono, w tym odbiorców, którym dane te zostały powierzone przez Administratora, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
  Prawo do usunięcia danych osobowych:
 10. Użytkownik, ma prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych w trybie niezwłocznym, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
     a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
     b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania;
     c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
     d. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
     e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
     f. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
     g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 11. W razie, gdy Administrator upublicznił dane osobowe i spoczywa na nim obowiązek ich usunięcia, Administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji, jest zobowiązany do podjęcia rozsądnych działań, w tym środków technicznych, aby poinformować administratorów przetwarzających te dane, że osoba, której dane dotyczą, żąda, aby administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych lub ich replikacje.
 12. Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:
     a. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
     b. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
     c. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
     d. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
     e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Administrator informuje o usunięciu danych osobowych każdego odbiorcę, któremu te dane ujawniono, w tym odbiorców, którym dane te zostały powierzone przez procesora, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
 14. Użytkownik, jest uprawniony do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
     a. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawdziwość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
     b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
     c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     d. gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 15. Za ograniczenia przetwarzania, uznaje się oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 16. Jeżeli Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych, ich przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania, może się odbywać wyłącznie:
     a. za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub
     b. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
     c. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub
     d. ze względu na ważny interes publiczny unii europejskiej lub państwa członkowskiego.
 17. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą.
 18. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych każdego odbiorcę, któremu te dane ujawniono, w tym odbiorców, którym dane te zostały powierzone przez procesora, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
  Prawo do przenoszenia danych osobowych:
 19. Użytkownik, jest uprawniony do:
     a. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi;
      b. przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w tym żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 20. Warunkiem realizacji wskazanych uprawnień, są następujące przesłanki:
     a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
     b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Prawo do sprzeciwu:
 21. Użytkownik, jest uprawniony w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, opartego na tym, że:
  a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 22. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 23. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 24. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Administrator nie może już przetwarzać danych osobowych do takich celów.
 25. Administrator jest zobowiązany do poinformowania osoby, której dane dotyczą, o prawie do złożenia sprzeciwu, w sposób jasny i odrębny od wszelkich innych informacji, najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z taką osobą.

  Prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu:
 26. Użytkownik, jest uprawniony do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 27. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie przysługuje osobie, której dane dotyczą, jeżeli decyzja ta:
     a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą a Administratorem;
     b. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
     c. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Dokąd powinieneś się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

 1. W celu dochodzenia swoich praw, wyszczególnionych powyżej, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:
  a. listownie: T-Pizza sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
  b. telefonicznie: +48 22 869 69 00
  c. mailowo: iod@t-pizza.pl
 2. Na Twoje zgłoszenie postaramy się odpowiedzieć niezwłocznie, w terminie maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania zgłoszenia.
 3. Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod następującym adresem mailowym: iod@t-pizza.pl

Czy masz prawo do reklamacji?

 1. Tak, Użytkownik ma prawo do reklamacji, szczególnie w sytuacji, gdy nie jest usatysfakcjonowany przestrzeganiem swoich praw. Reklamację można złożyć w instytucji państwowej. W Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
 2. Przed złożeniem reklamacji, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) pod adresem: iod@t-pizza.pl.

Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że przyjęliśmy wszelkie środki natury technicznej i organizacyjnej potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa udostępnionych danych osobowych i ochrony przed ich modyfikacją, utratą, niewłaściwym użyciem, rozpowszechnieniem i nieautoryzowanym użyciem lub przetwarzaniem, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W tym względzie, Administrator gwarantuje ochronę przetwarzanych danych i zastosuje odpowiednie środki adekwatne do aktualnego stanutechnologii. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle aktualizowane zgodnie z rozwojem
  technologicznym i obowiązkami wynikającymi z przepisów na temat ochrony danych.
 2. Administrator jest zobowiązany do poszanowania poufności danych i wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, jak również do przechowywania ich w odpowiedni sposób, w celu uniknięcia ich modyfikacji, utraty i nieautoryzowanego dostępu i przetwarzania, zgodnie z postanowieniami RODO oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji w firmie T-Pizza sp. z o.o.

Pliki cookie i inne technologie wykorzystywane przez Administratora

 1. Serwis (strona internetowa oraz aplikacja mobilna należące do Administratora) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: T-Pizza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011248, NIP: 5270202489, REGON: 010537583.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
     a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
     b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
     c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
     a. „niezbędne” pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek
     b. „preferencje” Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;
     c. „statystyka” Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;
     d. „marketing” Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej;
     e. „nieklasyfikowane” Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.
 7. Strona korzysta z menadżera plików cookies dostarczonego przez Cookiebot by Usercentrics. Użytkownik za pomocą menadżera może dostosować swoje wybory w zakresie plików cookies.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Pliki cookies przekazywane są do zewnętrznych dostawców tj.: Google, Facebook oraz Usercentrics.

Postanowienia końcowe

Administrator nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych pochodzących ze stron internetowych spoza domeny Administratora, na które Użytkownik może się dostać poprzez linki zawarte na naszej stronie, ani za środki bezpieczeństwa stosowane na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, na której znajdują się odnośniki do naszej strony.